VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) je nejen největší vzdělávací institucí ve střední Evropě se zaměřením na výuku technické chemie, ale také významným vědecko-výzkumným centrem. VŠCHT Praha je nejvýkonnější vysokou školou v oblasti vědy a výzkumu v České republice.

Pro VŠCHT Praha je charakteristická tradiční a velmi úzká spolupráce s průmyslovou sférou, aktivní transfer vědeckých poznatků do praxe, podíl na inovacích a v neposlední řadě průmyslovém výzkumu a vývoji. 

Vědecko-výzkumný potenciál VŠCHT Praha je podpořen silným badatelským zázemím, které tvoří vědecká knihovna, centrální laboratoře a vydavatelství. Vedle stálých zaměstnanců ve výzkumných týmech je také nepřehlédnutelný potenciál studentů doktorského studia a talentovaných studentů magisterského studia. Systematickou přípravou odborníků ve studijním oboru Vodíkové a membránové technologie poskytuje VŠCHT Praha specializované vzdělání, zaměřené na využívání vodíku v energetickém průmyslu, dopravě a dalších oblastech.

V souladu s politikou trvale udržitelného rozvoje a budoucího pokrytí energetických nároků společnosti se VŠCHT Praha již před řadou let zapojila do výzkumu problematiky spojené s rozvojem tzv. vodíkového hospodářství. V současné době probíhá v jejích laboratořích celá řada výzkumných projektů, zaměřených na tuto významnou oblast. Mezi řešené projekty patří výroba, purifikace a skladování vodíku, stejně tak jako vývoj a aplikace palivových článků pro účinnou produkci elektrické energie. V rámci výzkumu a vývoje je na VŠCHT řešen celý řetězec od přípravy materiálů (katalyzátory, membrány atp.) až po návrhy celých technologií a integrovaných systémů. K tomu VŠCHT Praha využívá přístrojové vybavení a rovněž výpočetní kapacity se specializovanými programy (COMSOL, ASPEN plus etc) určené pro realizaci náročných počítačových simulací v rámci matematického modelování a návrhů technologií.

Výzkumné projekty jsou řešeny za finanční podpory z rozpočtových prostředků České republiky (granty Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, Ministerstva průmyslu a rozvoje ČR a Ministerstva vnitra ČR). Významná část výzkumu je realizována na základě mezinárodní spolupráce, především v rámci evropských projektů financovaných Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), kde je VŠCHT Praha jediným členem z ČR.

Věda a výzkum na VŠCHT Praha

Základní směry vědecko-výzkumné činnosti jsou dány prioritami opírajícími se především o cíle výzkumných záměrů a jsou zaměřeny na oblast chemie a chemické technologie, materiálového inženýrství, potravinářství, biotechnologie, biochemie, mikrobiologie, genetiky, technologie pro ochranu životního prostředí, chemického a procesního inženýrství a ekonomiky, a to zejména na:

 • katalytické procesy v chemii a chemické technologii
 • přípravu a výzkum funkčních materiálů a materiálových technologií s využitím mikro- a nanoskopických metod
 • moderní způsoby zpracování paliv
 • moderní technologie úpravy vod a zpracování odpadů
 • progresivní potravinářské a biochemické technologie, kvalitu a bezpečnost potravin
 • reakčně-transportní chemicko-inženýrské systémy a jejich dynamické chování, modelování a řízení chemických a biotechnologických procesů
 • fyzikálně-chemické metody analýzy a popisu chemických systémů a biosystémů

V současné době na VŠCHT Praha pracuje devět výzkumných center.

V roce 2006 zahájilo řešení pět nových projektů výzkumných center, u prvních dvou je VŠCHT Praha příjemcem-koordinátorem.

 • Struktura a syntetické aplikace komplexů přechodných kovů
 • Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii
 • Příprava, modifikace a analýza materiálů energetickými svazky
 • Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů
 • Centrum chemické genetiky

Druhým rokem řešení pokračovala v roce 2006 čtyři výzkumná centra:

 • Centrum aplikované genomiky
 • Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele
 • Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství
 • Centrum biomolekul a komplexních molekulových systémů

VŠCHT Praha je zapojena do evropského výzkumného prostoru a zejména v oblasti geneticky modifikovaných mikroorganismů a kvalitě bezpečnosti potravin je uznávanou autoritou.

Vědecko-výzkumný profil Fakulty chemické technologie

Výzkumná a vývojová činnosti fakulty je zaměřena na základní i aplikovaný výzkum v oblastech chemie, chemické technologie, chemie materiálů kovových, anorganických nekovových, polymerních a kompozitních. FCHT je významným výzkumným partnerem chemicky a materiálově orientovaného průmyslu českého i zahraničního.

Vědecko-výzkumný profil Fakulty technologie ochrany prostředí

Výzkumná a vývojová činnost fakulty vychází z tradičního zaměření na technologii paliv a vody a v souladu s nejnovějšími trendy klade velký důraz na ekologicky šetrné technologie.

Vědecko-výzkumný profil Fakulty potravinářské a biochemické technologie

Výzkumná a vývojová činnost fakulty pokrývá všechny oblasti potravinářské chemie, technologie a biotechnologie s důrazem na zvyšování kvality potravin a zajištění optimální výživy obyvatelstva, uplatnění progresivních inženýrských procesů s cílem vyššího zhodnocení surovin a odpadů a biochemické, mikrobiologické a molekulárně-genetické studie vytvářející teoretický základ pro moderní biotechnologie.

Vědecko-výzkumný profil Fakulty chemicko-inženýrské

Výzkumná a vývojová činnost fakulty je zaměřena na komplexní oblast chemického a procesního inženýrství, od inženýrského experimentu k počítačovému modelování, analýze, měření a řízení.

 

https://www.vscht.cz/home