ČVUT FS

ČVUT FS

Fakulta strojní ČVUT v Praze je součástí nejstarší civilní technické univerzity v střední Evropě založené roku 1707. Strojírenství jako samostatný obor se na této škole začalo vyučovat v roce 1864 a proto je tento rok považován za rok vzniku strojní fakulty.

Fakulta strojní ČVUT v Praze poskytuje v současnosti univerzitní technické vzdělání a vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky.

Na fakultě strojní je akreditováno jak strukturované studium (osmisemestrový bakalářský studijní program - Bc. a čtyřsemestrový navazující magisterský studijní program - Ing.), tak i jedenáctisemestrový magisterský studijní program - Ing., a dále pak doktorský studijní program - PhD.

Studium probíhá formou prezenční (dříve „denní studium") i kombinovanou (dříve „dálkové studium"). Studium se vyznačuje interdisciplinaritou, humanizací obsahu a výchovou k osobní zodpovědosti.

Ve studijním programu bakalářském nabízí fakulta obory Dopravní a manipulační technika, Informační a automatizační technika, Technika životního prostředí, Tepelná a procesní technika, Výrobní technika, Aplikovaná mechanika pro bakaláře, Strojírenská technologie a management.

Ve studijním programu magisterském a navazujícím magisterském jsou nabízeny obory Technika životního prostředí, Energetické stroje a zařízení, Výrobní inženýrství, Přístrojová a řídící technika, Dopravní a manipulační technika, Inženýrská mechanika a mechatronika, Procesní inženýrství, Výrobní stroje a zařízení, Letadlová technika, Řízení a ekonomika podniku, Biomedicínské a rehabilitační inženýrství, Materiálové inženýrství, Matematické modelování v technice.

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání probíhá v několika směrech. Kromě mobility studentů i akademických pracovníků realizovanou na základě smluv jde zejména o vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činnost, spojenou s účastí na vědeckých a odborných seminářích a konferencích, zejména v zemích EU. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je realizována přímým napojením do jednotlivých programů EU nebo ostatních mezinárodních programů

Fakulta se podílí i na činnosti dalších výzkumných center, spolupracuje s AV ČR, Inženýrskou akademií ČR, Asociací výzkumných organizací, Svazem průmyslu a dopravy, Svazem výrobců strojírenské techniky, s řadou velkých, středních i malých průmyslových firem jako např. Siemens, Porsche, ŠkodaAuto, Hydrosystém Olomouc i řadou dalších.

Pracoviště fakulty strojní se nacházejí v Praze - Dejvicích, v historické budově na Karlově náměstí, v Horské ulici a na Julisce. Od akademického roku 2003/04 bylo nově zřízeno dislokované pracoviště v Sezimově Ústí. Fakulta má i několik učebních středisek.

Cílem fakulty je špičkové pedagogické a vědecké české pracoviště uznávané doma i v zahraničí. Fakulta se aktivně zúčastňuje harmonizace Evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru tak, aby byla s Evropským systémem kompatibilní, pro posluchače atraktivní a odpovídala potřebám společnosti.

V současné době působí na fakultě na 14 ústavech a ve dvou výzkumných centrech 32 profesorů, 78 docentů, 175 odborných asistentů a asistentů, kteří se rovněž významně podílejí na výzkumných a vývojových projektech.

Volení zástupci studentů se účastní řízení fakulty při projednávání závažné problematiky v Akademickém senátu fakulty strojní a v Akademickém senátu ČVUT. Kromě toho mají všichni studenti možnost se vyjadřovat ke studijní a jiné problematice v pravidelných anketách, jejichž výsledky (týkající se např. hodnocení úrovně jednotlivých předmětů, učitelů, studijní literatury aj). bere vedení fakulty v úvahu a činí z nich potřebné závěry. Tak je zajištěna zpětná vazba. Fakulta se zaměřuje na zlepšení informovanosti akademické obce a zaměstnanců a vytváření tvůrčího a kolegiálního klimatu, potřebného pro studenty a zaměstnance.

Na fakultě strojní je možno studovat i v angličtině. Tato výuka je určena našim a zahraničním studentům a je významně podporována pravidelnými nákupy zahraniční studijní literatury.

I vy můžete studovat na Fakultě strojní ČVUT v Praze

 

https://www.fs.cvut.cz/