Výsledky první vodíkové aukce zveřejněny. Co vypovídají o evropském vodíkovém trhu?

Výsledky první vodíkové aukce zveřejněny. Co vypovídají o evropském vodíkovém trhu?

Vznik Evropské vodíkové banky byl ohlášen v roce 2022 s cílem podpořit formou soutěže o finanční podporu rozvoj evropského vodíkového ekosystému. Pilotní aukce proběhla na přelomu let 2023 a 2024 a konečné výsledky byly vyhlášeny 30. dubna 2024. Do pilotní aukce bylo podáno 132 nabídek ze 17 evropských zemí. Posuzováno bylo 119 návrhů, které řádně splnily zadání aukce. Pro pilotní aukci stanovila Evropská komise cenový strop na 4,50 eur/kg obnovitelného vodíku. Pro první aukci byl k dispozici rozpočet ve výši 800 milionů eur, které pocházejí z Inovačního fondu. Vítězové aukce budou získávat finanční prostředky jako pevnou prémii za kilogram vyrobeného certifikovaného vodíku splňujícího kritéria RFNBO, a to nad rámec tržních příjmů. Příspěvky mohou žadatelé získávat až po dobu deseti let, je-li zařízení v provozu.

Evropská komise zveřejnila seznam vítězných nabídek; rozhodla o podpoře 7 projektů (viz tabulka níže). Vybrané projekty dohromady pokryjí kapacitu elektrolyzérů o výkonu 1,5 gigawattů (GWe) a během deseti let vyprodukují celkem 1,58 milionu tun obnovitelného vodíku. Předložené nabídky se pohybovaly od 0,37 eur do maximální ceny 4,5 eur za kilogram vyrobeného vodíku. Projekty, které byly nakonec vybrány, předložily nabídky v rozmezí od 0,37 do 0,48 eur za kilogram vyrobeného obnovitelného vodíku. Vítězné projekty obdrží dotaci z Inovačního fondu v rozmezí od 8 do 245 milionů eur. Ta by jim měla pomoci překlenout cenový rozdíl mezi jejich výrobními náklady a tržní cenou vodíku, která nyní v EU panuje na trhu s vodíkem, který ale nesplňuje kritéria tzv. RFNBO vodíku. Očekává se, že dohody o dotaci budou s výherci aukce podepsány v listopadu 2024. Předkladatelé pak budou muset začít vyrábět obnovitelný vodík nejpozději do pěti let od podpisu dohody o dotaci. Vítězné projekty nicméně počítají se zahájením výroby do konce roku 2027.

Vzhledem k tomu, že Evropská komise, resp. Evropská vodíková banka chce druhou aukci zahájit do konce tohoto roku, je na místě debatovat, co první pilotní aukce říká o aukčním mechanismu jako takovém, i evropském vodíkovém trhu. Na základě první aukce otevřela Komise veřejné připomínkové řízení, do kterého předložila několik témat. Právě seznam témat naznačuje, ve kterých parametrech nejpravděpodobněji dojde u budoucích aukcí ke změně. Komise k veřejné debatě předložila následující body:

-    Snížení cenového stropu pro přihlášení do aukce ze 4,5 na 3,5 EUR/kg;
-    Zkrácení maximální doby uvedení do provozu z 5 na 3 roky;
-    Zvýšení požadované záruky za dokončení ze 4 % na 10 % požadované částky dotace; 
-    Zavedení požadavku podrobných informací o projektu, zejména o původu elektrolyzéru a hodnotovém řetězci komponentů pro vybudování projektu (cílem je v souladu s aktem o průmyslu pro nulové čisté emise /tzv. NZIA/ podpořit evropské výrobce elektrolyzérů);
-    Zařazení vyhrazené části rozpočtu pro projekty s odběrateli v námořní dopravě, a to v souladu s revizí EU ETS z roku 2023.  

Na tomto místě je vhodné poznamenat, že veřejnost zná podrobnosti jen o vítězných projektech. Těch je jen sedm a máme tak jen malý datový vzorek na to, abychom mohli usuzovat o obecnějších závěrech. Z výsledků aukce je i přesto zjevné, že kompetitivní cenu nabízejí navrhovatelé, resp. projekty ze zemí, které mají dostatečné obnovitelné zdroje elektřiny, ať už slunce ve Španělsku a Portugalsku, či vítr ve Finsku a Norsku. Právě cena, za kterou lze vyrobit elektřinu pohánějící elektrolyzér, je klíčovou složkou finální ceny obnovitelného vodíku. Aukce také ukázala, že mnoho předkladatelů se snaží projekty spustit dříve než za tři roky. Důvodem je skutečnost, že od 1. ledna 2028 začne platit princip adicionality. Lze očekávat, že další kolo aukce již bude tímto faktem ovlivněno; u projektů schválených ve druhé kole již nebude prakticky možné, aby byly spuštěny před lednem 2028 a bude se tak na ně vztahovat princip adicionality. Je otázka, kolik navrhovatelů pak bude do takových podmínek vlastně chtít vstoupit. 

Tabulka: Seznam vítězných projektů první vodíkové aukce EU 

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2333

Zdroj obrázku: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-systems-integration/hydrogen/european-hydrogen-bank_en