GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 1. Úvodní stránka – Ochrana osobních údajů
  • Co je to GDPR?
   • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která zvyšuje ochranu osobních údajů fyzických osob, tedy Vás jako zákazníků.
  • Jaká práva dává GDPR Vám jako zákazníkům?
   • Jedním z největších přínosů nařízení je výrazné posílení práv fyzických osob neboli tzv. subjektů údajů. Těmito právy jsou zejména práva na přístup, opravu, výmaz, právo být zapomenut, právo na omezení zpracování, přenositelnost údajů a v neposlední řadě právo vznést námitku.
  • Jaké jsou důvody pro vymazání Vašich osobních údajů?
   • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.
   • Zákazník odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
   • Zákazník vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů, jako je např. zpracování za účelem přímého marketingu.
   • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

 

 1. Pojmy
  • Subjekt údajů:
  • Fyzická osoba (včetně osob samostatně výdělečně činných), k níž se osobní údaje vztahují (např. potenciální, stávající či ukončený zákazník, zaměstnanec atp.);
  • Osobní údaj:
   • Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě; identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, která lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
  • Správce:
   • Česká vodíková technologická platforma, se sídlem Husinec, Hlavní 130, PSČ 250 68, IČ: 75103630 (dále jako "Spolek") jako subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může Spolek zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak;
  • Zpracovatel
   • Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření Spolku zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů;
  • Účel zpracování osobních údajů:
   • Cíl (obchodní aktivita), pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat;
  • Kategorie zpracování osobních údajů:
   • Kategorie osobních údajů a výčet typických osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel;
  • Cookies:
   • Elektronická data, která WWW server pošle prohlížeči, který je následně uloží na počítači uživatele (zákazníka). Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
  • Zpracování osobních údajů:
   • Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
  • Spolek a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující kategorie osobních údajů:
  • Identifikační a kontaktní údaje fyzických osob jednajících na základě právního vztahu se zákazníkem nebo členem Spolku především v souvislosti se zákonnými povinnosti
  • Identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a poskytnutí náležité péče a služeb
  • Údaje o poskytnutých produktech a službách (zejména, využívaný produkt, informace o využívání produktu, služeb, údaje o případném porušení smluvní povinnosti);
  • Další údaje získané od fyzických osob jednajících na základě právního vztahu se zákazníkem nebo členem Spolku nebo v rámci komunikace s tou osobou;
  • Elektronické údaje o návštěvách webových stránek Spolku (IP adresa, cookies).

 

 1. Zdroje osobních údajů
  • Spolek získává osobní údaje zejména od fyzických osob jednajících na základě právního vztahu se zákazníkem nebo členem Spolku v rámci jednání o uzavření smlouvy, plnění stanov spolu, příp. od třetích osob.
  • Spolek rovněž získává osobní údaje z komunikace s fyzickými osobami jednajícími na základě právního vztahu se zákazníkem nebo členem Spolku nebo z návštěv svých webových stránek.
  • Spolek dále získává osobní údaje z veřejných registrů a evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.
  • Spolek vždy informuje o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci, významně zefektivní poskytování služeb nebo pomůže plnění stanov a jiných interních pravidel Spolku.

 

 1. Právní základ zpracování osobních údajů
  • Spolek zpracovává osobní údaje na základě následujících právních důvodů (titulů):
   • plnění smlouvy,
   • plnění právní povinnosti,
   • oprávněný zájem Spolku,
   • platný souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů.

 

 1. Účely zpracování osobních údajů
  • Plnění smlouvy
   • Spolek zpracovává osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků, zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, související fakturace a hodnocení úrovně poskytovaných služeb.
   • Rozsah osobních údajů zpracovávaných pro tyto účely je vymezen údaji na formulářích smluv, a údaji získanými během využívání služeb nebo produktů poskytovaných Spolkem, jeho členy, či jinými partnery.
   • Standardně se jedná zejména o tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO, číslo bankovního účtu, informace o rozsahu a úrovni využívaných služeb.
   • Doba zpracování je vymezena dobou trvání smluvního vztahu.

 

 • Plnění právní povinnosti
  • Spolek zpracovává osobní údaje za účelem plnění svých zákonných povinností, a to např. v oblastí daní, vedení účetnictví nebo povinnosti vyplývajících z prodeje a poskytování vybraných produktů a služeb.
  • Spolek poskytuje osobní údaje vedle zpracovatelů též příjemcům osobních údajů, mezi něž patří státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména za účelem:
   • poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení
   • a pro další zákonem vymezené účely i jiným subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.
  • Rozsah zpracování osobních údajů a doba jejich zpracování je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení posledního smluvního vztahu se Spolkem.

 

 • Oprávněný zájem
  • Oprávněný zájem se jako právní titul zpracování osobních údajů uplatní tam, kde převažují legitimní zájmy/práva správce nad zájmy/právy subjektů osobních údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektu osobních údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se o případy, pro které není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • Jedná se zejména o následující účely:
   • Ochrana základních či jiných důležitých práv Spolku vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv v rámci různých sporů, kontrol, šetření, řízení a ve vztahu k smluvním partnerům a třetím osobám, a to po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 5 let po ukončení posledního smluvního vztahu se Spolkem
   • Zamezení podvodného jednání poškozujícího Spolek v případech důvodného podezření, a to po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 5 let po ukončení posledního smluvního vztahu se Spolkem
   • Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, maximálně však po dobu 5
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
   • V případě, že Spolek zpracovává osobní údaje pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely uvedené v článku 5.1, 5.2 a 5.3, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu osobních údajů, který je projevem svobodné vůle a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji.
   • Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu nemá vliv na plnění dříve sjednaného závazku po dobu trvání smlouvy nebo na možnost uzavření nového závazku ze strany Spolku. Udělený souhlas lze kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat.
 1. Způsob zpracování osobních údajů
  • Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Spolku, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, zpracovatelům, s nimiž má Spolek uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, ostatním členům Spolku a případně dalším osobám v souladu s příslušnými právními předpisy.
 2. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
  • Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Spolku, jeho zaměstnanců a jeho členů zpracovávány také jeho smluvními zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s příslušnými právním předpisy.
  • Zpracování osobních údajů mohou pro Spolek provádět výhradně zpracovatelé s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
  • Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.
 3. Cookies
  • Webové stránky hytep.cz a ostatní stránky provozované Spolkem využívají soubory cookies.

 

 1. Práva zákazníků týkající se zpracování osobních údajů
  • Za stanovených podmínek může zákazník uplatnit veškerá níže uvedená práva, které mu přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů:

 

        

Právo

Co to znamená?

Jak toto právo uplatníte?

Jaké jsou podmínky pro jeho uplatnění?

Právo na přístup

Za určitých podmínek má zákazník právo na přístup ke svým osobním údajům (vč. informací o jejich zpracování), které má Spolek k dispozici.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu Spolku nebo e-mailem. Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby naše odpověď splnila Vaše očekávání.

Spolek musí mít možnost ověřit Vaši totožnost.

 

Vaše žádost nesmí porušovat práva a svobody druhých.

Právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů

Zákazník má právo namítat nepřesnost či neúplnost svých osobních údajů, které Spolek zpracovává. Vyjde-li najevo, že jsou osobní údaje nesprávné, má zákazník právo, aby tyto nesprávné údaje byly příslušným způsobem odstraněny, opraveny nebo doplněny.

Doporučujeme Vám oznámit nám neprodleně veškeré změny týkající se Vašich osobních údajů, zejména změny Vašeho jména, adresy apod.

 

Oznámení zašlete písemně nebo e-mailem.

Toto právo se vztahuje pouze na Vaše vlastní osobní údaje.

 

Při uplatňování tohoto práva buďte co možná nejkonkrétnější.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých podmínek má zákazník právo obdržet údaje, které byly z jeho strany Spolku poskytnuty, a které jsou automatizovaně zpracovávány, a to v běžném strojově čitelném formátu.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit písemně a zaslat ji na adresu Spolku nebo e-mailem. Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby naše odpověď splnila Vaše očekávání.

 

Toto právo se vztahuje na případy, kdy ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu nebo na základě s Vámi podepsané smlouvy a kdy jsou údaje zpracovány automatizovaně (např. se nejedná o záznamy v tištěné podobě).

 

Týká se pouze osobních údajů, které jste poskytl/a. Zpravidla se tudíž nevztahuje na osobní údaje, které vytvořila Spolek (vytvořené a odvozené údaje).

Právo vznést námitku proti zpracovávání

Za určitých okolností má zákazník právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání svých osobních údajů.

Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů je nutné učinit písemně a zaslat na adresu Spolku nebo e-mailem.

Toto právo máte pouze v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z titulu oprávněných zájmů Spolek. Námitka musí být založena na skutečnostech týkajících se Vaší konkrétní situace, aby mohla být řádně vyhodnocena.

 

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má zákazník právo vznést námitku kdykoli bez dalšího. V takovém případě, nebudou osobní údaje zákazníka pro účely marketingu dále zpracovávány;

Právo na omezení zpracování

Za určitých podmínek má zákazník právo požádat, aby Spolek zpracovávání osobních údajů omezila.

Žádost zašlete písemně nebo e-mailem.

Toto právo máte například, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud nebude neověřena jejich správnost nebo (ii) zpracování je protizákonné nebo (iii) jste vznesl/a námitku proti jejich zpracování, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Spolku převažují nad Vašimi zájmy.

Právo na výmaz osobních údajů

Za určitých podmínek má zákazník nárok žádat výmaz svých osobních údajů (toto právo je také známé jako „právo být zapomenut“), a to např. když se zákazník domnívá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné nebo že je zpracovávání nezákonné nebo odvolal svůj souhlas.

Žádost zašlete písemně nebo e-mailem. 

Existuje několik zákonných důvodů, na jejichž základě se může stát, že Spolek nebude schopna Vaší žádosti o výmaz osobních údajů vyhovět. Může se jednat např. o situace, kdy (i) Spolek musí vyhovět svým zákonným povinnostem či (ii) Spolek vykonává či hájí své oprávněné zájmy, nebo (iii) údaje jsou nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy. 

Právo odvolat poskytnutý souhlas

Zákazník má právo odvolat poskytnutý souhlas s jakýmkoli zpracováváním osobních údajů.

Žádost zašlete písemně nebo e-mailem.

 

Pokud svůj souhlas odvoláte, bude mít jeho odvolání účinky pouze do budoucna.

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Zákazník má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud se domnívá, že Spolek porušuje svoje zákonné povinnosti při zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje ÚOOÚ:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů,

Pplk. Sochora 27,

170 00 Praha 7

 

www: www.uoou.cz, e-mail:

 

 

 • Lhůta, ověření totožnosti
 • Spolek bude reagovat na jakoukoliv žádost zákazníka související s výkonem jeho práv bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce od doručení žádosti. Tuto lhůtu lze v případě potřeby s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, o čemž bude zákazník informován. V případě závažných žádostí (např. žádost o přenesení údajů či žádost o výmaz) je Spolek oprávněna požadovat ověření totožnosti zákazníka (např. ověřený podpis zákazníka na žádosti, email s elektronickým podpisem, či telefonické ověření).

 

 1. Účinnost
   • Tyto informace nabývají účinnosti dne 1.8.2019

   

 2. Kontaktní osoba pro ochranu dat

   

  Jméno a příjmení: Renáta Menclerová

  Email: